Product UI
  1. อีเมล
  2. การชำระเงิน
  3. รายละเอียดบัญชี
ขั้นตอนที่ จาก

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

กรอกที่อยู่ของอีเมลธุรกิจ
โปรดระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
ที่อยู่อีเมลต้องไม่ขึ้นต้นด้วย:
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk
หรือกด Enter

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

โปรดป้อนชื่อของคุณ
ห้ามใช้ตัวเลขและตัวอักษรพิเศษ
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

โปรดป้อนนามสกุลของคุณ
ห้ามใช้ตัวเลขและตัวอักษรพิเศษ
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

โปรดป้อนตำแหน่งงานของคุณ
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

โปรดป้อนชื่อบริษัทของคุณ
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

โปรดเลือกจำนวนพนักงาน
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่ง
เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

.zendesk.com
โดเมนย่อยต้องมีอย่างน้อย 3 ตัวอักษร
โดเมนย่อยต้องห้ามเกิน 63 ตัวอักษร
โดเมนย่อยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร
ชื่อสำหรับโดเมนย่อยที่ระบุใช้การไม่ได้ โปรดลองใช้ชื่ออื่น
มีชื่อสำหรับโดเมนย่อยนั้นแล้ว โปรดลองใช้ชื่ออื่น
เกิดข้อผิดพลาดขณะค้นหาชื่อโดเมนย่อยนั้น โปรดลองอีกครั้ง
โปรดกรอกโดเมนย่อยของคุณ
กำลังตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโดเมนย่อย...
มีผู้ใช้โดเมนย่อยนั้นไปแล้ว แต่เราขอแนะนำโดเมนย่อยใหม่ข้างต้น

เลือกชื่อสำหรับโดเมนย่อย Zendesk ของคุณ คนส่วนใหญ่มักใช้ชื่อทีมหรือบริษัท

เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี

สร้างบัญชีเพื่อเริ่มต้น

ขอขอบคุณที่สนใจใน Zendesk Sell โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งการช่วยเหลือและบริการลูกค้าอาจไม่มีภาษาที่คุณต้องการใช้ และฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ

โปรดป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง
  • ป้อนตัวอักษร 5 ตัวขึ้นไป
  • รหัสผ่านต้องไม่เหมือนกับอีเมล

เมื่อคลิก “ลงทะเบียนทดลองใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์” ถือว่าคุณยอมรับนโยบายการลบข้อมูล และข้อตกลงของการให้บริการหลัก

เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

เมื่อคลิก “ลงทะเบียนทดลองใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์” ถือว่าคุณยอมรับนโยบายการลบข้อมูล ข้อตกลงของการให้บริการหลัก และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เยี่ยม! คราวนี้โปรดยืนยันอีเมลของคุณ

เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึง .zendesk.com และเริ่มทดลองใช้งานฟรี

เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึง .zendesk.com และเริ่มต้นใช้งานได้

หากยังไม่ได้รับอีเมล โปรดดูที่โฟลเดอร์สแปมหรือส่งอีเมลใหม่

การตั้งค่าการทดลองใช้งานของคุณ

อาจใช้เวลาสักครู่ แต่คุ้มกับที่รอคอยอย่างแน่นอน

Loading...

นั่นผิดจากที่เราคิดไว้

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นแต่เราบันทึกงานของคุณไว้แล้ว คลิกปุ่มเพื่อลงทะเบียนบัญชีการทดลองใช้งานของคุณให้เสร็จสิ้น

โปรดลงทะเบียนบัญชีการทดลองใช้งานให้เสร็จสิ้น

ส่งอีเมลของคุณอีกครั้ง

เราส่งอีเมลยืนยันไปที่ แล้ว หากไม่พบในกล่องจดหมายของคุณ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือส่งอีเมลอีกครั้ง

กรอกที่อยู่ของอีเมลธุรกิจ
โปรดระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
ที่อยู่อีเมลต้องไม่ขึ้นต้นด้วย:

มีอีเมลถึงคุณ

เราได้ส่งอีเมลยืนยันไปที่

หากไม่พบอีเมลในกล่องจดหมายของคุณ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม หากยังพบปัญหา เรายินดีช่วยคุณ

ไม่สามารถส่งอีเมลอีกครั้งได้

เราไม่สามารถส่งข้อความยืนยันอีเมลไปยัง โปรดลองที่อยู่อีเมลอื่นด้านล่าง หากยังพบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือและบริการ