Whitepaper

Guide to Multi-Channel Customer Support

Gone are the days when a customer could only communicate to your business through one-to-one channels like mail, the phone, or in person. The conversations around your business and your customers are happening in greater numbers across an increasing number of communication channels every year. Download this white paper to learn more about the benefits and best practices for offering multi-channel support, as well as leveraging a fast mobile platform within your support team.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่ออ่านเอกสารที่สมบูรณ์ของคุณ:

โปรดป้อนชื่อของคุณ
โปรดป้อนนามสกุลของคุณ
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้
โปรดป้อนชื่อบริษัทของคุณ
โปรดเลือกระดับงานของคุณ
โปรดเลือกแผนกของคุณ
โปรดเลือกวงการอุตสาหกรรมของคุณ
โปรดเลือกจำนวนพนักงาน
โปรดเลือกประเทศของคุณ
โปรดส่งอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk ถึงฉันเป็นครั้งคราว (คุณสามารถยกเลิกการบอกรับได้ทุกเมื่อ)
โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่ง

Click here to download the whitepaper.

ขออภัย! มีบางสิ่งผิดพลาด!

กรุณาโหลดหน้าเว็บและลองอีกครั้งหรือส่งอีเมลถึงเราโดยตรงได้เช่นกันที่ support@zendesk.com

เรากำลังส่งคำร้องขอของคุณ... กรุณารอสักครู่