Whitepaper

How To Support Your Customers with Twitter

Today, customers are engaging with brands through multiple channels including email, voice, online chat, forums, knowledge bases and social networks. In fact, each month almost 20 percent of people who use Twitter are seeking customer support from a business. Download this white paper to learn how to quickly integrate Twitter into your support department, streamline your whole customer service experience and bolster your team’s effectiveness.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่ออ่านเอกสารที่สมบูรณ์ของคุณ:

โปรดป้อนชื่อของคุณ
โปรดป้อนนามสกุลของคุณ
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้
โปรดป้อนชื่อบริษัทของคุณ
โปรดเลือกระดับงานของคุณ
โปรดเลือกแผนกของคุณ
โปรดเลือกวงการอุตสาหกรรมของคุณ
โปรดเลือกจำนวนพนักงาน
โปรดเลือกประเทศของคุณ
โปรดส่งอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk ถึงฉันเป็นครั้งคราว (คุณสามารถยกเลิกการบอกรับได้ทุกเมื่อ)
โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่ง

Click here to download the whitepaper.

ขออภัย! มีบางสิ่งผิดพลาด!

กรุณาโหลดหน้าเว็บและลองอีกครั้งหรือส่งอีเมลถึงเราโดยตรงได้เช่นกันที่ support@zendesk.com

เรากำลังส่งคำร้องขอของคุณ... กรุณารอสักครู่