Whitepaper

Help Desk In A Day

Zendesk is so easy that support managers can get their help desks up and running in a day. In fact, many claim that they’ve set up their help desks in just 15 minutes. Now it’s time to prove it to yourself.

Download this FREE Whitepaper to learn how to set up your help desk today and start delighting your customers by email, phone, social media, or any other channel they choose! Just fill out the form below…

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่ออ่านเอกสารที่สมบูรณ์ของคุณ:

โปรดป้อนชื่อของคุณ
โปรดป้อนนามสกุลของคุณ
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้
โปรดป้อนชื่อบริษัทของคุณ
โปรดเลือกระดับงานของคุณ
โปรดเลือกแผนกของคุณ
โปรดเลือกวงการอุตสาหกรรมของคุณ
โปรดเลือกจำนวนพนักงาน
โปรดเลือกประเทศของคุณ
โปรดส่งอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk ถึงฉันเป็นครั้งคราว (คุณสามารถยกเลิกการบอกรับได้ทุกเมื่อ)
โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่ง

Click here to download the whitepaper.

ขออภัย! มีบางสิ่งผิดพลาด!

กรุณาโหลดหน้าเว็บและลองอีกครั้งหรือส่งอีเมลถึงเราโดยตรงได้เช่นกันที่ support@zendesk.com

เรากำลังส่งคำร้องขอของคุณ... กรุณารอสักครู่