ซอฟต์แวร์การบริการลูกค้าของ Zendesk ใช้การรับมือเชิงรุกดูแลคำร้องเรียนลูกค้า

Consumers are increasingly turning to social media to share feedback on their customer care experiences. It has become increasingly difficult for businesses to ignore or hide from bad experiences.

Zendesk believes that companies should address the issue proactively by embracing customer complaints. We all know that at least some of our customers are going to complain no matter what. When customers contact us, why not provide them with a swift, dedicated, transparent, and beautiful customer service environment for that purpose.

The inside scoop on customer complaint software

ผลิตภัณฑ์การบริการลูกค้าของ Zendesk ช่วยให้ธุรกิจเป็นที่เชื่อถื่อได้ ยืดหยุ่นได้ และปรับขยายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยปรับปุรงการสื่อสารกับลูกค้าและทำให้ข้อมูลจำนวนมากมีความหมาย เหนืออื่นใด เป็นการร่วมมือกันช่วยเปลี่ยนการปฏิสัมพันธ์ให้กลายเป็นความสัมพันธ์คุณภาพอันยืนนาน

รู้หรือไม่?

ซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าของ Zendesk นำข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าของคุณมาไว้ในที่เดียว ทุกอย่างที่คุณต้องใช้จะอยู่ในตำแหน่งเดียว เพื่อให้การสื่อสารระหว่างคุณและลูกค้ามีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น และเป็นแบบเฉพาะตัว

A timely solution

ด้วยซอฟต์แวร์ด้านคำร้องเรียนลูกค้า คุณจะมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อใช้รับมือคำร้องเรียนลูกค้าและมอบการดูแลลูกค้าที่ดีที่สุดได้จากในที่เดียว

  • Multichannel Zendesk รวบรวมช่องทางดั้งเดิมและช่องทางที่เกิดขึ้นใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้การเชื่อมต่อกับลูกค้าตามที่พวกเขาสะดวกทำได้ง่ายขึ้น
  • Multilingual. Localized support content in over 40 languages can be dynamically applied everywhere – automations, macros, triggers, and knowledge base articles
  • Multibrand. Unique help centers, support channels, and business rules for multiple brands, regions, or products managed within a single help desk

Handling customer complaints

Since unhappy customers are inevitable, it's better to proactively respond to complaints than to have a disgruntled customer. In fact, an upset customer can become a liability, so turn this interaction into an opportunity to build a relationship with your customer.

Customers care more about how how a company handles their problem than about the situation that caused their initial complaint. They're not complaining to make you look bad—they want you to respond with a solution.

To learn how to turn a negative complaint into a positive customer experience, here are 10 tips to better manage customer complaints.

ขั้นตอนถัดไป

When it comes to dynamic complaint handling, having the right tools is a must. Try a free trial of Zendesk Support today.