Hoppa till huvudinnehåll

Tjänsteavtal för återförsäljarabonnemang

Detta dokument är en referensöversättning av den engelska versionen. I händelse av avvikelse mellan den engelska versionen och detta dokument ska bestämmelserna i den engelska versionen ha företräde och gälla.

Vi har uppdaterat villkoren som gäller för Zendesk-återförsäljarnas kunder och som vi kallar ”Abonnemangstjänsteavtal”. Om du är en ny abonnent gäller detta abonnemangstjänsteavtal från och med den 30 november 2023. Om du är en befintlig abonnent lämnar vi dig förhandsvarsel om dessa ändringar som träder ikraft den 4 januari 2024. För den tidigare versionen av vårt abonnemangstjänsteavtal klickar du här.

AVTAL OM ABONNEMANGSTJÄNSTER
TILLÄMPLIGT FÖR KUNDER HOS ZENDESK-ÅTERFÖRSÄLJARE

Du ("Abonnent", "Du", "Din" eller relaterade termer) förvärvar en prenumeration på en tjänst (enligt definitionen nedan) som drivs av Zendesk från en oberoende tredje part som har tillstånd att sälja sådana prenumerationer ("Återförsäljare") enligt ett separat avtal med Zendesk ("Återförsäljaravtal"). Utöver alla villkor som rör din användning av tjänsten i enlighet med något avtal mellan dig och återförsäljaren innehåller detta avtal de villkor som reglerar din tillgång till och användning av tjänsten. Zendesk är en uttrycklig förmånstagare till detta avtal, och genom att förvärva en prenumeration på tjänsten bekräftar och godkänner du uttryckligen att Zendesk ska ha rätt att tillämpa detta avtal mot dig och att detta avtal utgör hela avtalet och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Zendesk när det gäller din prenumeration på tjänsten eller din tillgång till eller användning av tjänsten enligt detta avtal och ditt avtal mellan dig och återförsäljaren.

Genom att acceptera detta avtal, antingen genom att få tillgång till eller använda en tjänst, eller genom att auktorisera eller tillåta en agent eller slutanvändare att få tillgång till eller använda en tjänst, samtycker abonnenten till att vara bunden av detta avtal från och med datumet för sådan tillgång eller användning av tjänsten ("ikraftträdandedatum"). Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag, en organisation eller en annan juridisk person (ett "företag"), samtycker du till detta avtal för det företaget och intygar för Zendesk att du har befogenheten att binda ett sådant företag och dess koncernbolag till detta avtal, i vilket fall termerna "abonnent", "du", "din" hänvisar till sådant företag och dess koncernbolag. Om du inte har en sådan befogenhet eller om du inte samtycker till detta avtal får du inte använda eller godkänna någon användning av tjänsterna. Abonnenten och Zendesk ska vardera kallas en ”part” och gemensamt kallas ”parterna” i detta avtals syften.

Innehållsförteckning:

Allmänna villkor:

 1. Åtkomst till tjänsterna
 2. Användning av tjänsterna
 3. Avbrytande och uppsägning
 4. Konfidentiell information
 5. Underentreprenörer och tjänstedatas säkerhet
 6. Tillfällig avstängning
 7. Icke-Zendesk-tjänster
 8. Gratis provperioder
 9. Immateriella rättigheter
 10. Framställningar, garantier och ansvarsfriskrivningar
 11. Gottgörelse
 12. Ansvarsbegränsning
 13. Tilldelning, hela avtalet och tillägg
 14. Avskiljbarhet
 15. Exportöverensstämmelse och begränsningar
 16. Parternas relation
 17. Meddelande
 18. Tillämplig lag
 19. Federala myndigheters bestämmelser om slutanvändning
 20. Etiskt uppförande och efterlevnad
 21. Fortsatt giltighet
 22. Definitioner

ALLMÄNNA VILLKOR