Tjänsteavtal för återförsäljarabonnemang

Vi har uppdaterat villkoren som gäller för Zendesk-återförsäljarnas kunder och som vi kallar ”Abonnemangstjänsteavtal”. Om du är en ny abonnent gäller detta abonnemangstjänsteavtal från och med den 4 december 2023. Om du är en befintlig abonnent ger vi dig ett förhandsvarsel om dessa ändringar som gäller från och med den 4 januari 2024. För den tidigare versionen av vårt abonnemangstjänsteavtal klickar du här.

AVTAL OM ABONNEMANGSTJÄNSTER
TILLÄMPLIGT FÖR KUNDER HOS ZENDESK-ÅTERFÖRSÄLJARE

Du ("Abonnent", "Du", "Din" eller relaterade termer) förvärvar en prenumeration på en tjänst (enligt definitionen nedan) som drivs av Zendesk från en oberoende tredje part som har tillstånd att sälja sådana prenumerationer ("Återförsäljare") enligt ett separat avtal med Zendesk ("Återförsäljaravtal"). Utöver alla villkor som rör din användning av tjänsten i enlighet med något avtal mellan dig och återförsäljaren innehåller detta avtal de villkor som reglerar din tillgång till och användning av tjänsten. Zendesk är en uttrycklig förmånstagare till detta avtal, och genom att förvärva en prenumeration på tjänsten bekräftar och godkänner du uttryckligen att Zendesk ska ha rätt att tillämpa detta avtal mot dig och att detta avtal utgör hela avtalet och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Zendesk när det gäller din prenumeration på tjänsten eller din tillgång till eller användning av tjänsten enligt detta avtal och ditt avtal mellan dig och återförsäljaren.

Genom att acceptera detta avtal, antingen genom att få tillgång till eller använda en tjänst, eller genom att auktorisera eller tillåta en agent eller slutanvändare att få tillgång till eller använda en tjänst, samtycker abonnenten till att vara bunden av detta avtal från och med datumet för sådan tillgång eller användning av tjänsten ("ikraftträdandedatum"). Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag, en organisation eller en annan juridisk person (ett "företag"), samtycker du till detta avtal för det företaget och intygar för Zendesk att du har befogenheten att binda ett sådant företag och dess koncernbolag till detta avtal, i vilket fall termerna "abonnent", "du", "din" hänvisar till sådant företag och dess koncernbolag. Om du inte har en sådan befogenhet eller om du inte samtycker till detta avtal får du inte använda eller godkänna någon användning av tjänsterna. Abonnenten och Zendesk ska vardera kallas en ”part” och gemensamt kallas ”parterna” i detta avtals syften.

Innehållsförteckning:

Allmänna villkor:

 1. Åtkomst till tjänsterna

 2. Användning av tjänsterna

 3. Avbrytande och uppsägning

 4. Konfidentiell information

 5. Underbiträden och tjänstedatas säkerhet

 6. Temporär avstängning

 7. Icke-Zendesk-tjänster

 8. Gratis provperioder

 9. Immateriella rättigheter

 10. Framställningar, garantier och ansvarsfriskrivningar

 11. Gottgörelse

 12. Ansvarsbegränsning

 13. Tilldelning, hela avtalet och tillägg

 14. Avskiljbarhet

 15. Exportöverensstämmelse och restriktioner

 16. Parternas relation

 17. Meddelande

 18. Tillämplig lag

 19. Federala myndigheters bestämmelser om slutanvändning

 20. Etiskt uppförande och efterlevnad

 21. Överlevnad

 22. Definitioner

ALLMÄNNA VILLKOR