ข้อตกลงการให้บริการสมัครสมาชิกของตัวแทนจำหน่าย

เราได้อัปเดตเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายของ Zendesk ซึ่งเราเรียกว่า “ข้อตกลงการให้บริการสมัครสมาชิก” หากคุณเป็นผู้สมัครใช้บริการรายใหม่ ข้อตกลงการให้บริการสมัครสมาชิกนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2023 สำหรับข้อตกลงการให้บริการสมัครสมาชิกฉบับก่อนหน้าของเรา โปรดคลิกที่นี่

ข้อตกลงการให้บริการสมัครสมาชิก
มีผลบังคับใช้กับลูกค้าของผู้ค้าปลีกของ ZENDESK

คุณ (“สมาชิก” “คุณ” “ของคุณ” หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) กำลังทำการสมัครใช้บริการ (ตามที่ระบุด้านล่าง) ที่ดำเนินการโดย Zendesk จากบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับอนุญาตให้ขายการสมัครใช้บริการดังกล่าว (“ผู้ค้าปลีก”) ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงกับ Zendesk (“ข้อตกลงผู้ค้าปลีก”) ที่แยกต่างหาก นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณตามข้อตกลงใดๆ โดยและระหว่างคุณและผู้ค้าปลีกแล้ว ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำกับควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ Zendesk แสดงตนเป็นผู้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง และในการการสมัครใช้บริการ คุณรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Zendesk จะมีสิทธิ์บังคับใช้ข้อตกลงนี้กับคุณ และข้อตกลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ระหว่างคุณและ Zendesk เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการของคุณ หรือการเข้าถึงหรือใช้งานภายใต้ข้อตกลงนี้ และข้อตกลงระหว่างคุณและตัวแทนจำหน่าย

ในการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะด้วยการเข้าถึงหรือการใช้บริการ หรือการอนุญาตหรือการยินยอมให้ตัวแทนหรือผู้ใช้ขั้นปลายใดๆ เข้าถึงหรือใช้บริการ จะถือว่าคุณตกลงเข้ารับภาระผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ ณ วันที่มีการเข้าถึงหรือการใช้บริการดังกล่าว (“วันที่มีผลบังคับใช้”) หากคุณเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ (“นิติบุคคล”) จะหมายความว่าคุณตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้สำหรับนิติบุคคลดังกล่าว และรับรองต่อ Zendesk ว่าคุณมีอำนาจในการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือตามข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คำว่า “ผู้สมัครรับบริการ” “คุณ” หรือ “ของคุณ” ในที่นี้จะหมายถึงนิติบุคคลหรือบริษัทในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือหากคุณไม่ยอมรับในข้อตกลงฉบับนี้ คุณต้องไม่ใช้หรืออนุญาตให้มีการใช้บริการ เราจะเรียกผู้สมัครรับบริการและ Zendesk แต่ละฝ่ายว่า “คู่สัญญา” และเรียกทั้งสองฝ่ายรวมกันว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้

สารบัญ:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป:

 1. การเข้าถึงบริการ

 2. การใช้บริการ

 3. การยกเลิก และการบอกเลิก

 4. ข้อมูลที่เป็นความลับ

 5. ผู้ประมวลผลย่อยและการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลบริการ

 6. การระงับใช้งานชั่วคราว

 7. บริการที่ไม่ใช่ของ Zendesk

 8. ทดลองใช้ฟรี

 9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 10. การรับรอง การรับประกัน และข้อสงวนสิทธิ์

 11. การชดใช้ความเสียหาย

 12. ข้อจำกัดความรับผิด

 13. การมอบโอนสิทธิ์ ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 14. การบังคับใช้แยกจากกันได้

 15. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านการส่งออก

 16. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย‭

 17. การบอกกล่าว

 18. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 19. บทบัญญัติสำหรับการใช้งานของรัฐบาลกลาง

 20. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎระเบียบ

 21. การมีผลบังคับใช้ต่อไป

 22. คำจำกัดความ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป