Hoppa till huvudinnehåll

Avtal om huvudtjänster

Vi har uppdaterat Zendesk Main Services Agreement (tidigare kallat Master Subscription Agreement). Om du är en ny prenumerant gäller detta avtal om huvudtjänster från och med den 1 juni 2023. Om du är en befintlig prenumerant ger Zendesk dig ett förhandsbesked om dessa ändringar som kommer att träda i kraft från och med den 1 juli 2023. För den tidigare versionen av Zendesk Main Services Agreement, klicka här. För en PDF-version av detta huvudavtal om tjänster, klicka här. Om du köper en prenumeration på en tjänst som drivs av Zendesk från en oberoende tredje part som har tillstånd att sälja sådana prenumerationer enligt ett separat avtal med Zendesk, ska villkoren i detta huvudavtal för tjänster vara ogiltiga, och de villkor som reglerar din tillgång till och användning av tjänsten finns här.

DETTA AVTAL ÄR ETT BINDANDE KONTRAKT OCH STYR ANVÄNDNINGEN OCH ÅTKOMSTEN TILL TJÄNSTERNA AV DIG, OMBUD OCH SLUTANVÄNDARE, OAVSETT I SAMBAND MED ETT BETALT ELLER GRATIS PROVABONNEMANG FÖR TJÄNSTERNA.

Genom att acceptera detta avtal, antingen genom att få tillgång till eller använda en tjänst, eller genom att auktorisera eller tillåta en agent eller slutanvändare att få tillgång till eller använda en tjänst, samtycker abonnenten till att vara bunden av detta avtal från och med det datum då han eller hon får tillgång till eller använder tjänsten ("ikraftträdandedatum"). Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag, en organisation eller en annan juridisk person (ett "företag"), samtycker du till detta avtal för det företaget och intygar för Zendesk att du har befogenheten att binda ett sådant företag och dess koncernbolag till detta avtal, i vilket fall termerna "abonnent", "du", "din" hänvisar till sådant företag och dess koncernbolag. Om du inte har en sådan befogenhet eller om du inte samtycker till detta avtal får du inte använda eller godkänna någon användning av tjänsterna. Abonnenten och Zendesk ska vardera kallas en ”part” och gemensamt kallas ”parterna” i detta avtals syften.

Syftet med detta avtal är att fastställa de villkor enligt vilka Abonnenten kan köpa Zendesk-tjänster och professionella tjänster som beskrivs i en tjänstebeställning, arbetsbeskrivning eller annat dokument som undertecknats eller godkänts av Abonnenten.

I händelse av inkonsekvens eller konflikt mellan villkoren i huvudavtalet om tjänster och villkoren i en tjänstebeställning eller arbetsbeskrivning ska villkoren i tjänstebeställningen eller arbetsbeskrivningen ha företräde. Översättningar av detta avtal till icke-engelska språk tillhandahålls endast för bekvämlighet. I händelse av någon tvetydighet eller avvikelse mellan översättningar ska den Engelska versionen styra.

Innehållsförteckning:

Allmänna villkor:

 1. Åtkomst till tjänsterna
 2. Användning av tjänsterna
 3. Löptid, uppsägning och avslutande
 4. Fakturering, ändringar och betalningar till planen
 5. Konfidentiell information
 6. Underbiträden och tjänstedatas säkerhet
 7. Temporär avstängning
 8. Icke-Zendesk-tjänster
 9. Gratis provperioder
 10. Immateriella rättigheter
 11. Framställningar, garantier och ansvarsfriskrivningar
 12. Gottgörelse
 13. Ansvarsbegränsning
 14. Tilldelning, hela avtalet och tillägg
 15. Avskiljbarhet
 16. Exportförenlighet och användningsrestriktioner
 17. Parternas relation
 18. Meddelande
 19. Tillämplig lag
 20. Federala myndigheters bestämmelser om slutanvändning
 21. Etiskt uppförande och efterlevnad
 22. Överlevnad
 23. Definitioner

Allmänna villkor