Hoppa till huvudinnehåll

Huvudabonnemangsavtal

Vi har uppdaterat vårt huvudabonnemangsavtal. Om du är en ny abonnent träder detta huvudabonnemangsavtal ikraft den 1 juni 2022. Om du är en befintlig abonnent ger vi dig ett förhandsvarsel om dessa ändringar som träder ikraft den 1 juli 2022. Klicka här för den tidigare versionen av vårt huvudabonnemangsavtal. Klicka här för en PDF-version av detta huvudabonnemangsavtal. Om du erhåller ett abonnemang för en tjänst som drivs av Zendesk från en icke-relaterad tredje part som är auktoriserad att sälja sådana abonnemang under ett separat avtal med Zendesk ska villkoren i detta huvudabonnemangsavtal inte gälla och villkoren som styr din åtkomst och användning av tjänsterna hittas här.

DETTA AVTAL ÄR ETT BINDANDE KONTRAKT OCH STYR ANVÄNDNINGEN OCH ÅTKOMSTEN TILL TJÄNSTERNA AV DIG, OMBUD OCH SLUTANVÄNDARE, OAVSETT I SAMBAND MED ETT BETALT ELLER GRATIS PROVABONNEMANG FÖR TJÄNSTERNA.

By accepting this Agreement, either by accessing or using a Service, or authorizing or permitting any Agent or End-User to access or use a Service, You agree to be bound by this Agreement as of the date of such access or use of the Service (the “Effective Date”). Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag, en organisation eller en annan juridisk person (ett "företag"), samtycker du till detta avtal för det företaget och intygar för Zendesk att du har befogenheten att binda ett sådant företag och dess koncernbolag till detta avtal, i vilket fall termerna "abonnent", "du", "din" hänvisar till sådant företag och dess koncernbolag. Om du inte har en sådan befogenhet eller om du inte samtycker till detta avtal får du inte använda eller godkänna någon användning av tjänsterna. Subscriber and Zendesk shall each be referred to as a “Party” and collectively referred to as the “Parties” for purposes of this Agreement.

Syftet med detta avtal är att fastställa villkoren under vilka abonnenten erhåller Zendesks tjänster och professionella tjänster enligt beskrivningen i en tjänsteorder, en arbetsbeskrivning eller annat dokument som undertecknats eller godkänts av dig.

Vid oförenligheter eller avvikelser mellan villkoren i huvudavtalet och villkoren i någon tjänsteorder eller arbetsbeskrivning ska villkoren i tjänsteorder eller arbetsbeskrivningen gälla. Översättningar av detta avtal till icke-engelska språk tillhandahålls endast för bekvämlighet. I händelse av någon tvetydighet eller avvikelse mellan översättningar ska den Engelska versionen styra.

Innehållsförteckning:

Allmänna villkor:

 1. Åtkomst till tjänsterna
 2. Användning av tjänsterna
 3. Löptid, uppsägning och avslutande
 4. Fakturering, ändringar och betalningar till planen
 5. Konfidentiell information
 6. Underbiträden och tjänstedatas säkerhet
 7. Temporär avstängning
 8. Icke-Zendesk-tjänster
 9. Gratis provperioder
 10. Immateriella rättigheter
 11. Framställningar, garantier och ansvarsfriskrivningar
 12. Gottgörelse
 13. Ansvarsbegränsning
 14. Tilldelning, hela avtalet och tillägg
 15. Avskiljbarhet
 16. Exportförenlighet och användningsrestriktioner
 17. Parternas relation
 18. Meddelande
 19. Tillämplig lag
 20. Federala myndigheters bestämmelser om slutanvändning
 21. Etiskt uppförande och efterlevnad
 22. Överlevnad
 23. Definitioner

Allmänna villkor