ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อตกลงของการให้บริการหลัก

เราได้อัปเดตข้อตกลงของการให้บริการหลักของ Zendesk (เดิมเรียกว่าข้อตกลงการสมัครใช้บริการฉบับมาสเตอร์) แล้ว หากคุณเป็นสมาชิกใหม่ ข้อตกลงของการให้บริการหลักนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว Zendesk จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 สำหรับข้อตกลงของการให้บริการหลักของ Zendesk ฉบับก่อนหน้านี้ โปรดคลิก ที่นี่ สำหรับข้อตกลงของการให้บริการหลักฉบับ PDF โปรดคลิกที่นี่ หากคุณได้ทำการสมัครใช้บริการที่ Zendesk ดำเนินการจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่เกี่ยวข้องเพื่อขายการสมัครใช้บริการดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหากกับ Zendesk ข้อกำหนดของข้อตกลงของการให้บริการหลักนี้จะเป็นโมฆะ และจะสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณได้ที่นี่

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันและกำกับควบคุมการใช้งานและการเข้าถึงบริการโดยคุณ ตัวแทน และผู้ใช้ขั้นปลาย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการที่มีค่าธรรมเนียมหรือการทดลองใช้ฟรีก็ตาม

ในการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะโดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการ หรือการอนุญาตหรือการยินยอมให้ตัวแทนหรือผู้ใช้ขั้นปลายใดๆ เข้าถึงหรือใช้บริการ จะถือว่าสมาชิกตกลงเข้าผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ ณ วันที่มีการเข้าถึงหรือการใช้บริการดังกล่าว (“วันที่มีผลบังคับใช้”) หากคุณทำข้อตกลงฉบับนี้ในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นๆ (“นิติบุคคล”) จะหมายความว่าคุณตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้สำหรับนิติบุคคลดังกล่าว และรับรองต่อ Zendesk ว่าคุณมีอำนาจในการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือตามข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คำว่า “สมาชิก” “คุณ” หรือ “ของคุณ” ในที่นี้จะหมายถึงนิติบุคคลหรือบริษัทในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือหากคุณไม่ยอมรับในข้อตกลงฉบับนี้ คุณต้องไม่ใช้หรืออนุญาตให้มีการใช้บริการ เราจะเรียกสมาชิกและ Zendesk แต่ละฝ่ายว่า “คู่สัญญา” และเรียกทั้งสองฝ่ายรวมกันว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้

ข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ในการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สมาชิกสามารถซื้อบริการและบริการจากผู้เชี่ยวชาญจาก Zendesk ตามที่ได้อธิบายไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ หนังสือแสดงขอบข่ายงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่สมาชิกลงนามหรือตกลง

หากมีความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงการสมัครใช้บริการหลักและข้อกำหนดของคำสั่งบริการหรือหนังสือแสดงขอบข่ายงานใดๆ ให้ยึดตามข้อกำหนดของแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือหนังสือแสดงขอบข่ายงานเป็นหลัก ฉบับแปลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของข้อตกลงฉบับนี้จะจัดหาให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือมีข้อขัดแย้งระหว่างเอกสารฉบับแปล ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สารบัญ:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป:

 1. การเข้าถึงบริการ
 2. การใช้บริการ
 3. ระยะเวลา การยกเลิก และการบอกเลิก
 4. การเรียกเก็บเงิน การปรับเปลี่ยนแผน และการชำระเงิน
 5. ข้อมูลที่เป็นความลับ
 6. ผู้ประมวลผลย่อยและการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลบริการ
 7. การระงับใช้งานชั่วคราว
 8. บริการที่ไม่ใช่ของ Zendesk
 9. ทดลองใช้ฟรี
 10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 11. การรับรอง การรับประกัน และข้อสงวนสิทธิ์
 12. การชดใช้ความเสียหาย
 13. ข้อจำกัดความรับผิด
 14. การมอบโอนสิทธิ์ ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 15. การบังคับใช้แยกจากกันได้
 16. การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการส่งออกและข้อจำกัดการใช้งาน
 17. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย‭
 18. การบอกกล่าว
 19. กฎหมายที่ใช้บังคับ
 20. บทบัญญัติสำหรับการใช้งานของรัฐบาลกลาง
 21. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎระเบียบ
 22. การมีผลบังคับใช้ต่อไป
 23. คำจำกัดความ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป