ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลัก

เราได้ปรับปรุงข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักของเราแล้ว หากคุณเป็นผู้สมัครรับบริการใหม่ ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2022 หากคุณเป็นผู้สมัครรับบริการอยู่แล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 สำหรับข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักของเราฉบับก่อนหน้า โปรดคลิกที่นี่ สำหรับข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักฉบับ PDF โปรดคลิกที่นี่ หากคุณได้รับการสมัครรับบริการที่ Zendesk ดำเนินการจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่เกี่ยวข้องให้ขายการสมัครรับบริการดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหากกับ Zendesk ข้อกำหนดของข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักนี้จะถือเป็นโมฆะ และจะดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณได้ที่นี่

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันและกำกับควบคุมการใช้งานและการเข้าถึงบริการโดยคุณ ตัวแทน และผู้ใช้ขั้นปลาย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกที่มีค่าธรรมเนียมหรือการทดลองใช้ฟรีก็ตาม

By accepting this Agreement, either by accessing or using a Service, or authorizing or permitting any Agent or End-User to access or use a Service, You agree to be bound by this Agreement as of the date of such access or use of the Service (the “Effective Date”). หากคุณเข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ (“นิติบุคคล”) จะหมายความว่าคุณตกลงยอมรับข้อตกลงฉบับนี้สำหรับนิติบุคคลดังกล่าว และรับรองต่อ Zendesk ว่าคุณมีอำนาจในการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือตามข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คำว่า “ผู้สมัครรับบริการ” “คุณ” หรือ “ของคุณ” ในที่นี้จะหมายถึงนิติบุคคลหรือบริษัทในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือหากคุณไม่ยอมรับในข้อตกลงฉบับนี้ คุณต้องไม่ใช้หรืออนุญาตให้มีการใช้บริการ Subscriber and Zendesk shall each be referred to as a “Party” and collectively referred to as the “Parties” for purposes of this Agreement.

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้คือการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับบริการและบริการจากผู้เชี่ยวชาญจาก Zendesk สำหรับผู้สมัครรับบริการ ตามที่ได้อธิบายไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ หนังสือแสดงขอบข่ายงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณลงนามหรือตกลง

หากมีความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักและข้อกำหนดของคำสั่งบริการหรือหนังสือแสดงขอบข่ายงานใด ๆ ให้ถือใช้ข้อกำหนดของแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือหนังสือแสดงขอบข่ายงานเป็นหลัก ฉบับแปลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของข้อตกลงฉบับนี้จะได้รับการจัดหาให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือมีข้อขัดแย้งระหว่างเอกสารฉบับแปล ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

สารบัญ:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป:

 1. การเข้าถึงบริการ

 2. การใช้บริการ

 3. ระยะเวลา การยกเลิก และการบอกเลิก

 4. การเรียกเก็บเงิน การปรับเปลี่ยนแผน และการชำระเงิน

 5. ข้อมูลที่เป็นความลับ

 6. ผู้ประมวลผลย่อยและการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลบริการ

 7. การระงับใช้งานชั่วคราว

 8. บริการที่ไม่ใช่ของ Zendesk

 9. ทดลองใช้ฟรี

 10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 11. การรับรอง การรับประกัน และข้อสงวนสิทธิ์

 12. การชดใช้ความเสียหาย

 13. ข้อจำกัดความรับผิด

 14. การมอบโอนสิทธิ์ ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 15. การบังคับใช้แยกจากกันได้

 16. การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการส่งออกและข้อจำกัดการใช้งาน

 17. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย‭

 18. การบอกกล่าว

 19. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 20. บทบัญญัติสำหรับการใช้งานของรัฐบาลกลาง

 21. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎระเบียบ

 22. การมีผลบังคับใช้ต่อไป

 23. คำจำกัดความ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป