ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่ Zendesk

ร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ที่ Zendesk เราตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ และรู้สึกถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่คุณค่าของเรา และทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าในระดับโลกสู่อนาคตที่ปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางของเรา

ลด

เราลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่คุณค่าของเราด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์

บรรเทา

เราทำให้การปล่อยมลพิษที่ตกค้างลดลงด้วยการเพิ่มยอดการสั่งซื้อการชดเชยคาร์บอนคุณภาพสูง

เร่ง

เราใช้ทรัพยากรทางด้านการเงินของเราในการเร่งเทคโนโลยีการขจัดคาร์บอน และก้าวไปสู่ระบบที่ปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ

ความคืบหน้าของเรา

ที่ Zendesk เราใช้ประโยชน์จากพลังงานในแบบของเราเอง เพื่อรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน การโฮสต์ข้อมูล การเดินทางของพนักงาน และห่วงโซ่อุปทานของเรา เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สำนักงานในประเทศต่างๆ

ตั้งแต่ปี 2019 เราลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานของเราได้ 44 เปอร์เซ็นต์ และเราได้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยสั่งซื้อพลังงานสะอาดจากสาธารณูปโภคและ Energy Attributes Certificates (EAC) คุณภาพสูงที่เทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานของเราในประเทศต่างๆ

การโฮสต์ข้อมูล

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์เพื่อเพิ่มความสามารถคลาวด์ให้ภูมิภาคต่างๆ ที่ปฏิบัติงานโดยใช้โครงข่ายการจ่ายไฟฟ้าที่สะอาดที่สุด และบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการโฮสต์ข้อมูลในช่วงปีก่อนหน้านี้

การเดินทางเพื่อธุรกิจ

ด้วยนโยบายที่เน้นดิจิทัล เราจึงเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางเพื่อธุรกิจของพนักงานของเรา ตั้งแต่ปี 2019 เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการเดินทางเพื่อธุรกิจได้ 97 เปอร์เซ็นต์

ห่วงโซ่อุปทาน

ในจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ (Supplier Code of Conduct) ของเรามีเนื้อหาที่ส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์กำหนดเป้าหมายด้านสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของตนเอง ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเปิดเผยข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ

อ่านจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของเรา

การลงทุนเพื่อขจัดคาร์บอน

เราตระหนักดีว่าการลดคาร์บอนนั้นยังไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้เราจึงลงทุนในโซลูชันที่เน้นธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่เน้นวิศวกรรมเพื่อขจัดการปล่อยคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศ