ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลัก

We have updated Our Master Subscription Agreement. If You are a new Subscriber, then this Master Subscription Agreement will be effective as of June 2, 2020. If You are an existing Subscriber, We are providing You with prior notice of these changes which will be effective as of July 2, 2020. For the previous version of Our Master Subscription Agreement, please click here. If you are a legacy customer of Zendesk Sell or Smooch, please reach out to your account executive for a prior version of your agreement. For a PDF version of this Master Subscription Agreement, please click here. If You are acquiring a subscription to a Service operated by Zendesk from an unrelated third party authorized to sell such subscriptions under a separate agreement with Zendesk, the terms of this Master Subscription Agreement shall be null and void, and the terms and conditions that govern Your access to and use of the Service are found here.

ข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญญาที่ผูกมัดและควบคุมการใช้งานและการเข้าถึงบริการของคุณ ตัวแทน และผู้ใช้งานปลายทาง ครอบคลุมทั้งกรณีเชื่อมโยงด้วยการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าธรรมเนียมหรือกรณีทดลองใช้บริการฟรี

การยอมรับข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะโดยการเข้าสู่ระบบ การใช้บริการ การอนุมัติ หรืออนุญาตให้ตัวแทนหรือผู้ใช้ปลายทางเข้าถึงหรือใช้บริการ ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ณ วันที่มีการเข้าถึงหรือใช้บริการดังกล่าว (“วันที่มีผล”)หากคุณกำลังทำข้อตกลงฉบับนี้ในนามของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลอื่น (”นิติบุคคล”) แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้สำหรับของบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลนั้น และเป็นการยืนยันต่อ Zendesk ว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดข้อตกลงนี้กับบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลนั้นพร้อมด้วยบริษัทในเครือ ในการนี้คำว่า “สมาชิก” “คุณ” “ของคุณ” หรือคำตัวพิมพ์ใหญ่อื่นที่เกี่ยวข้องจะเป็นการอ้างถึงบริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลนั้นพร้อมด้วยบริษัทในเครือในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าวหรือคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ใช้งานหรืออนุญาตการใช้บริการใด ๆ

The purpose of this Agreement is to establish the terms and conditions under which Subscriber may purchase Zendesk’s Services and Consulting Services as described in an Order Form or in a Statement of Work signed by You.

ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดของฟอร์มใบสั่งซื้อหรือข้อกำหนดของหนังสือแสดงขอบข่ายงาน ให้ถือว่าข้อกำหนดของฟอร์มใบสั่งซื้อหรือหนังสือแสดงขอบข่ายงานมีผลบังคับใช้คำแปลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งระหว่างการแปลภาษา ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับและมีผลบังคับใช้

สารบัญ:

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป:

 1. การเข้าถึงบริการ
 2. การใช้บริการ
 3. ข้อกำหนด การยกเลิก และการสิ้นสุด
 4. การเรียกเก็บเงิน การปรับเปลี่ยนแผน และการชำระเงิน
 5. ข้อมูลลับเฉพาะ
 6. ความเป็นเจ้าของและความปลอดภัยของข้อมูลการบริการ
 7. แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว
 8. การระงับชั่วคราว
 9. การบริการที่ไม่ใช่ของ Zendesk
 10. ทดลองใช้ฟรี
 11. บริการเวอร์ชั่นเบต้า
 12. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 13. การรับรอง การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 14. การชดใช้ค่าเสียหาย
 15. ข้อจำกัดของการเป็นหนี้
 16. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
 17. การมอบหมาย ข้อตกลงและการแก้ไขทั้งหมด
 18. การเป็นโมฆะ
 19. ข้อกำหนดการนำข้อมูลออก และข้อจำกัดการใช้งาน
 20. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
 21. ประกาศ
 22. กฎหมายที่บังคับใช้
 23. บทบัญญัติการสิ้นสุดการใช้งานของรัฐบาลกลาง
 24. Anti-Corruption
 25. การอยู่รอด
 26. คำจำกัดความ

Supplemental Terms and Conditions:

 1. Exhibit A: Region-Specific Terms
 2. Exhibit B: Consulting Services

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป